Kennis van

Een energieke BOA

Een energieke BOA is heel belangrijk!

Het dagelijks werk van de BOA binnen de gemeente, een waterschap of omgevingsdienst omvat veel verschillende werkzaamheden. Op het ene moment is een BOA bezig met activiteiten als illegale stort van huisvuil of drugsafval, stroperij en beschadiging van flora & fauna in het buitengebied.

Het dagelijks werk van de BOA binnen de gemeente, een waterschap of omgevingsdienst omvat veel verschillende werkzaamheden. Op het ene moment is een BOA bezig met activiteiten als illegale stort van huisvuil of drugsafval, stroperij en beschadiging van flora & fauna in het buitengebied en op het andere moment richten werkzaamheden zich juist op de binnenstad zoals bij parkeerovertredingen.

Bij het uitvoeren van hun werkzaamheden krijgen BOA’s steeds vaker te maken met openbare ordeproblemen en zwaardere vormen van criminaliteit en die samengaan met agressie en geweld. Om de risico’s in kaart te brengen die uw BOA’s hierdoor dagelijks lopen bestaat er de Taak Risico Analyse (TRA).

Een energieke BOA is heel belangrijk - BOL training en advies

TRA uitgevoerd bij diverse overheidsinstanties

Voor diverse overheidsinstanties als Gemeenten, RUD en Omgevingsdiensten hebben wij onder BOA’s een TRA uitgevoerd om alle risico’s helder in beeld te krijgen. De TRA kan op deze manier worden ingezet als een verdiepingsonderzoek die onderdeel uitmaakt van de organisatie-brede Risico-Inventarisatie & Evaluatie (RI&E).

Doelstelling TRA

De doelstelling van een TRA is om de Veiligheid-, Gezondheid-, en Milieurisico’s (VGM) vast te stellen en te beheersen bij toezicht- en handhavende taken in een specifieke situatie, werkplek of omgeving. Bij de uitvoering van de TRA wordt er in het bijzonder ingezoomd aan welke fysieke en psychische risico’s de BOA’s blootgesteld worden.

Onderwerpen en methodiek TRA

Verschillende locaties waar BOA’s operationeel zijn brengen steeds andere risico’s met zich mee. Deze risico’s tijdens de uitvoering van hun werkzaamheden worden geïnventariseerd door de BOA’s te bevragen met behulp van een specifieke opgestelde vragenlijst. Na de inventarisatie aan de hand van de vragenlijst worden locatie bezoeken afgelegd om de verkregen gegevens zoveel mogelijk in de praktijk te verifiëren. Bij de analyse komen onder andere de volgende onderwerpen aan bod:

  • Melden en registreren van agressie en geweld.
  • Persoonlijke beschermingsmiddelen, waaronder steekvesten (PBM’s).
  • Biologische agentia en vaccinaties;
  • Vitaliteit en mentale belasting.
  • Werkdruk, werklast en werkstress.
  • Toekennen en inzet van geweldsmiddelen.

 

TRA rapportage

Na het onderzoek wordt er in de TRA vastgelegd met welke risico’s de BOA’s in hun dagelijkse werk worden geconfronteerd. Dat gebeurt met behulp van een duidelijk tijdpad en proces waarbij de inbreng van alle betrokkenen is gewaarborgd. Een Plan van Aanpak met daarin specifiek verwoordt hoe de geïnventariseerde risico’s aangepakt gaan worden met de juiste interventies, aanvullende scholing en passende geweldsmiddelen zorgen voor duidelijkheid. Met heldere termijnen waarbinnen de aanpak moet gebeuren kan de werkgever tijdig de verantwoordelijkheid hiervoor nemen.

Passende geweldsmiddelen

Het nemen van de juiste interventies waaronder bijvoorbeeld passende geweldsmiddelen is een belangrijk item van de TRA waarover bestuurders op een juiste manier geadviseerd moeten worden. Onderdeel van dit traject is een aparte rapportage die bruikbaar is voor de bestuurlijke discussie.

Hierbij wordt ook specifiek ingegaan op de mogelijke behoefte geweldsmiddelen enerzijds en de noodzaak tot het beschikken over die middelen anderzijds. Dit onderdeel wordt zowel vanuit de TRA-invalshoek als vanuit de wettelijke context inclusief de opvattingen van de wettelijke partners in deze beschreven.

Trots op deze samenwerkingen

Een selectie van onze klanten.