Kennis van

RI&E wijzigingen

Wat houdt de wijziging toetsing RI&E in?

Per 1 juli 2022 geldt een wijziging met betrekking tot de toetsing van de Risico-Inventarisatie en Evaluatie (RI&E). Voor de uitvoering van de RI&E heeft de wijziging geen gevolgen. Voor het toetsen van de RI&E wel.

 

Systeemtoets

De RI&E toets wordt in het vervolg opgesplitst in een systeemtoets en scopetoets. Bij de systeemtoets wordt er nagegaan of de RI&E alle verplichte onderdelen omvat. De Arbowetgeving geeft aan dat de RI&E op volledigheid, betrouwbaarheid en actualiteit getoetst moet worden. Iedere kerndeskundige mag deze systeemtoets uitvoeren. Dit kan een Hogere Veiligheidskundige (HVK), Arbeid hygiënist (AH) of een Arbeids- en Organisatiedeskundige (A&O) zijn.

Wat houdt de wijziging in toetsing van de RI&E in? - BOL training en advies

Onderwerpen scopetoets

De scopetoets gaat dieper in op de verschillende onderdelen zoals bijvoorbeeld Gevaarlijke stoffen, Fysieke belasting, Biologische Agentia (BA) of Psychosociale Arbeidsbelasting (PSA). Dit is een inhoudelijke beoordeling en advisering op het betreffende onderdeel. De inhoudelijke beoordeling wordt aangeduid als scope. De scopetoets wordt bepaald door het vakgebied van de kerndeskundige.

Indicatieve scopetoets

In de scopetoets wordt bijvoorbeeld gekeken welke informatiebronnen geraadpleegd zijn voor het opstellen van de RI&E. Denk aan de inrichting van arbeidsplaatsen, PSA onderzoek, inzicht in verzuimcijfers en agressie en geweld meldingen.

Meer informatie over de RI&E!

Trots op deze samenwerkingen

Een selectie van onze klanten.