Veiligheidstrainingen.

VCA basis & VOL

De training VCA heeft als doel veiligheidsbesef en bewustwording te creëren, door het leren herkennen van gevaren en risico’s.

Operationele medewerkers komen in aanmerking voor de training Basisveiligheid VCA. De training draait om gezondheid, veiligheid en welzijn. De volgende onderwerpen komen o.a. aan bod: Arbowetgeving, gevaren en risico’s tijdens het werk, aansprakelijkheid werkgever en werknemer.

Als leidinggevende kom je in aanmerking voor VOL VCA. Leidinggevenden hebben een controlerende functie, waardoor zij een goed voorbeeld moeten zijn voor hun medewerkers. Daarom zijn zij ook verantwoordelijk voor het bepalen van een veilige werkwijze en de naleving van instructies. Dit vraagt analytische vaardigheden om risico-inschattingen te maken, zodat je preventief kan handelen binnen je werkveld. Na de training wordt het VCA examen afgenomen. Examen succesvol afgerond? Dan is je diploma 10 jaar geldig.

Bedrijfshulpverlening (BHV)

Iedere werkgever is verplicht goed voorbereid te zijn op ongevallen, brand en ontruiming. Hierbij moet hij zich laten ondersteunen door deskundige BHV’ers.

De cursus BHV basis bestaat uit twee klassikale lesdagen. Na de BHV basiscursus weet je:

Een beginnende brand te herkennen en te bestrijden, het verschil tussen verschillende blusmiddelen en wanneer en hoe deze te gebruiken,  verschillende letsels te herkennen en te behandelen, levensreddend te handelen, hoe te reanimeren (met en zonder AED), de belangrijkste zaken rond communiceren tijdens een calamiteit en de basis over ontruimen en evacueren.

Tijdens de BHV herhaling worden je kennis en vaardigheden uit de BHV basiscursus weer opgefrist. Dit doen we in een scenariogerichte en interactieve cursus van 1 dag. Je kunt individueel deelnemen aan deze cursus, maar ook een incompany training voor meerdere mensen is mogelijk. De herhalingscursus is scenariogericht. Je frist niet alleen jouw theoretische kennis op, maar leert ook hoe en wanneer je welke handelingen toepast bij bepaalde calamiteiten.

Veilig werken met een heftruck

Een heftruck wordt vaak gebruikt op plekken waar het risico op ongevallen extra groot is. In een magazijn is er bijvoorbeeld vaak sprake van smalle paden waartussen gemanoeuvreerd moet worden. Ook zijn er vaak hoge stellingen, die bij aanstoten met een heftruck om kunnen vallen.

Deze training is geheel gericht op de beroepspraktijk, om veilig te kunnen werken met een vorkheftruck. Tijdens de training wordt veel geoefend in praktijksituaties, onder toezicht van een ervaren trainer.

Je leert om risico’s in te schatten en deze af te wenden. De theorie dient hierbij ter ondersteuning van de praktijkoefeningen. Het doel is om gevaarlijke situaties en dus ongelukken, als gevolg van ondeskundig gebruik van de heftruck, te voorkomen.

Veilig werken langs de weg

Medewerkers van buitendiensten waaronder waterschappen, gemeenten en provincies werken vaak onder moeilijke omstandigheden aan een leefbare buitenruimte, verkeersveiligheid en voorzieningen in het groen.

Dagelijks worden door deze medewerkers op verschillende plaatsen in het watergebied of langs de openbare weg werkzaamheden verricht. Werken op of langs de weg blijft voor medewerkers gevaarlijk. Het is dan ook belangrijk dat de medewerker een risicoafweging maakt bij de keuze aan maatregelen om de gevaren tot een minimum te beperken.

Om je bewust te maken van arbeidsrisico’s en gevaren behandelen wij een aantal specifieke onderwerpen. Allemaal hebben ze direct betrekking op het veilig werken langs de weg.

Veilig werken met de hoogwerker

Een hoogwerker kan ingezet wanneer er gewerkt moet worden op hoogte. Daarom kom je de hoogwerker meestal tegen bij bosbouw, wegenbouw, onderhoudsbedrijven of hoveniers. Hierbij is veiligheid erg belangrijk om ongelukken of ongevallen te voorkomen.

Er zijn diverse soorten hoogwerkers waardoor de omgang ermee net iets anders is. De verschillende modellen en typen komen ook aan bod in deze trainingen. Daarnaast gaan wij ook in op de wet- en regelgeving omtrent het gebruik van de hoogwerker.

Door deel te nemen aan deze training word je bewuster van de gevaren en risico’s. Wij realiseren een veiligheidsbewustwording waardoor dit resulteert in een veilige omgang met de hoogwerker.

Veilig werken met de hoogwerker - Veiligheidstrainingen - BOL training en advies

Veilig werken met de autolaadkraan

Bepaald is dat elke autolaadkraan bestuurder aantoonbaar deskundig moet zijn om met een autolaadkraan te mogen werken.

Werken met een autolaadkraan brengt namelijk risico’s met zich mee. Om deze risico’s te verminderen worden er in de Arbowetgeving aan bestuurders van voertuigen met een autolaadkraan opleidingseisen gesteld.

Tijdens deze training worden alle aspecten van het veilig werken met een autolaadkraan besproken en tijdens het praktische gedeelte uitgevoerd, onder toezicht van een ervaren trainer.

Veilig werken met de motorkettingzaag

In de groenvoorziening is één van de meest gebruikte apparaten de motorkettingzaag. Het afkorten van takken en het vellen en verwijderen van bomen, de kettingzaag is onmisbaar. Het werken met een motorkettingzaag brengt diverse veiligheidsrisico’s met zich mee. De zaag draait snel en het hout kan zich onvoorspelbaar gedragen.

Wij bieden deze training aan zodat je de risico’s kent. Daarnaast is goed onderhouden gereedschap essentieel om je werkzaamheden uit te voeren. Daarom besteden wij tijdens deze training ook aandacht aan het onderhoud van de motorkettingzaag.

Na deze training ben je bewust van de mogelijke arbeidsrisico’s. Aangezien het een elektronisch gereedschap is, is het raadzaam om veilig en kundig ermee te werken om ernstige ongevallen te voorkomen.

Veilig werken met de bosmaaier

De bosmaaier wordt in de groene sector voornamelijk gebruikt voor het maaien van grassen en kleine houtachtige gewassen. Het veilig kunnen werken met een bosmaaier is daarbij van groot belang.

Werken met een bosmaaier kan namelijk gevaarlijk zijn. Denk aan het contact met draaiende delen en geraakt worden door wegslingerend materiaal. Andere gevaren zijn lawaai en trillingen, lichamelijke belasting, uitlaatgassen en stof. Onjuist, ondeskundig en langdurig gebruik kan leiden tot gezondheidsklachten aan het bewegingsapparaat.

Tijdens deze training worden al deze aspecten belicht, met als doel het voorkomen van risico’s en het bevorderen van het veilig en verantwoord werken met de bosmaaier. De training bestaat uit een theorie- en een praktijkgedeelte.

Veilig werken in een besloten ruimte

Gevaren die kunnen optreden bij het werk in bijvoorbeeld riolen zijn een gevaar voor verstikking, brand, explosie, vergiftiging of bedwelming. De beperkte toegangsruimte, het val-gevaar of de duistere omgeving kunnen extra risico’s zijn voor de medewerker.

Het betreden van een besloten ruimte vereist afspraak en voorbereiding van de werkwijze en het in te zetten materiaal. Met name de slechte toegankelijkheid voor hulpverlening en de slechte ventilatie maken het werken in een besloten ruimte gevaarlijk. Zo kan er onvoldoende luchtverversing zijn of kunnen er schadelijke of explosieve gassen aanwezig zijn.

Gedurende de training komen gepaste maatregelen aan bod om deze risico’s te beheersen of te minimaliseren.

Fysieke belasting

De doelstelling van de training is om werknemers bewust te maken van de risico’s die verbonden zijn aan de werkzaamheden die zij uitvoeren, met name op het gebied van fysieke belasting.

Dit gebeurt door de medewerkers inzicht te geven in de factoren die de belasting en belastbaarheid van het lichaam beïnvloeden. De training zal bijdragen aan het verminderen van werk gebonden fysieke klachten, dit heeft een positieve werking op het verzuim van je medewerkers. Ook zullen de deelnemers zich bewust worden van de veiligheids- en preventiemaatregelen en risico’s in het kader van fysieke belasting. De training wordt verzorgd door een fysio- of ergotherapeut.

Rijoptimalisatie

Rijoptimalisatie is een breed begrip. Of het nu gaat om brandstofbesparing, een defensieve rijstijl of schadepreventie. Binnen deze training is het mogelijk om een of meerdere onderwerpen te behandelen. Dit gebeurt zowel in theorie als praktijk. Hierdoor kan hetgeen dat in de theorie is behandeld gelijk in de praktijk worden toegepast.

 

Trots op deze samenwerkingen

Een selectie van onze klanten.